Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA i przedmiotem


Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących dotychczas w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę przede wszystkim dla spółki z o.o. jako podstawowej formy prawnej prowadzenia działalności na średnią skalę przez zamknięty krąg inwestorów. Impulsem na rzecz wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa ówczesny postulaty zgłaszane poprzez środowisko spółek sektora śmiałych technologii. PSA może być wykorzystana dla realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna czyli spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV. Cel artykułu o spólkach prostych akcyjnych W ramach artykułu o spólkach prostych akcyjnych zostaną omówione rzeczowe zalety PSA względem dotychczasowych form prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach nowego ustroju majątkowego spółki: daje on znacznie większą niż jak dotąd swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany przez nich kapitał? na rzecz akcjonariuszy; nowego modelu upoważnień akcjonariuszy i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze wspólników oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one powołanie w spółce rady dyrektorów, a także zapewniają stabilne pełnienie funkcji poprzez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, wytyczna biznesowej oceny sytuacji i in.). Zostanie zarówno poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, szczególnie wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA. Dowiesz się : Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi? Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej? Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany przez nich kapitał? Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA? Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA? Jak dochodzi do zbycia i obciążenia akcji PSA? Jakie prezentuje się ład korporacyjny w PSA? Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów pomiędzy akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA? Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA? Prosta Spółka Akcyjna Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA. Swoboda ustalania relacji między wkładami a uprawnieniami członkowskimi. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych. Zasady dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy PSA: test bilansowy i test wypłacalności. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA. Akcje i prawa akcjonariuszy PSA:. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Akcje uprzywilejowane szczególnie akcje założycielskie. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji . Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Rejestr akcji w technologii block-chain. Obrót akcjami: liberalizacja wymogów formalnych. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji. Elastyczność procesu emisji akcji:. Zwykła nadawanie akcji. Upoważnienie zarządu do emisji akcji. Warunkowa nadawanie akcji. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów wśród akcjonariuszami:. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki. Powództwo o wyłączenie akcjonariusza. Powództwo o rozwiązanie spółki. Ład korporacyjny PSA . Relacja pośród akcjonariuszami a zarządcami podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy. Wspólne regulacje na rzecz modelu dualistycznego i monistycznego:. Podstawowe obowiązki członków organów. Zasady obliczania mandatu i kadencji. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności. Wewnętrzna zrzeszenie organu i podejmowania uchwał. Model dualistyczny w PSA:. Zarząd – kompetencje i reguły funkcjonowania. (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i zasady funkcjonowania. Model monistyczny:. Rada dyrektorów – kompetencje i zasady funkcjonowania. Zasada kolegialności i poselstwo kompetencji. Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Komitety rady. Odpowiedzialność członków organów. Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Walne zgromadzenie PSA:. Kompetencje walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. Zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie likwidacja i przekształcenia PSA:. Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA. Prosta Spółka Akcyjna Procedura uproszczonej likwidacji PSA. Prosta Spółka Akcyjna Przekształcenie PSA

Komentarze: 2


noavatar.png
Jonatan Hasiewicz autor opinii prawnych 2020-05-09

Świetny post. Sprawdzałem stale ten blog i jestem pod wrażeniem! Bardzo pomocne informacje, zwłaszcza ostatnia część :) Troszczy się o takie informacje. Przez długi czas szukałem tych informacji. Dziękuję i powodzenia.

noavatar.png
Pryscylla Arleto 2020-05-17

Wielka strona. Tutaj wiele przydatnych informacji. Wysyłam je do kilku znajomych a także dzielę się smacznymi. I oczywiście dziękujemy za twoje zaangażowanie!